A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

 

 

Ogłoszenie z 04.01.2022 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE
z dnia 4 stycznia 2022r.

Na podstawie § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), Prezes Zarządu INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie spółki w Gniewie przy ul. Wiślanej 6 (pokój nr 2) odbędzie się

w dniu 7 marca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 11:00

pierwszy pisemny przetarg nieograniczony (część jawna)

I. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego dla działki nr 5 o powierzchni 0,3104 ha (ark. 15 miasto Gniew; GD1T/00038402/8) oraz działki nr 8 o powierzchni 0,1439 ha (ark. 15 miasto Gniew; GD1T/00045908/7) oraz budynki i budowle na nich posadowione, położonej przy ul. Wiślanej 6 w mieście Gniew

1. Cena wywoławcza nieruchomości: 5.500.000,00 zł netto, słownie (pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym (o pow. użytkowej: 496,51 m2; kubatura: 1927,65 m3), budynkiem warsztatu (o pow. użytkowej: 233 m2; kubatura: 1258,20 m3), budynkiem garażowym (podzielony na 11 jednakowych boksów o pow. użytkowej 239 m2; kubatura: 1022 m3) oraz budynkiem stolarni (o pow. całkowitej = zabudowy: 119,19 m2), stalowej wiaty (o pow. zabudowy: 263,87 m2), budynkiem magazynowym (o pow. zabudowy: 208,96 m2), kontenerem portierni. Budynki administracyjno-biurowy, garażowy, stolarni oraz magazynowy wykonane zostały w technologii tradycyjnej, hala warsztatowa oraz wiata połączona ze stolarnią o konstrukcji stalowo-ryglowej.

Działki nr 5 i 8 stanowią przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu do dnia 10 grudnia 2097 r. wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na gruncie (prawo własności gruntu należy do Gminy Gniew, natomiast prawo użytkowania wieczystego wobec nieruchomości gruntowej wykonuje Spółka „INWEST-KOM W GNIEWIE”). Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni bitumicznej (działka nr 2, ark. 15, obręb miasto Gniew 0019).

Działki posiadają kształt nieregularny, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren działek lekko pagórkowaty (lekki spadek w kierunku południowym), w przeważającej części zagospodarowany, ogrodzony siatką stalową rozciągniętą na słupkach stalowych oraz panelami betonowymi. Ciągi komunikacyjne utwardzone z kostki brukowej i płyt betonowych. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, kanalizacyjną oraz wodociągową. W ulicy Wiślanej biegnie sieć gazowa. Część niezabudowana porośnięta roślinnością trawiastą, krzewiastą z pojedynczymi drzewami.

Nieruchomość sąsiaduje z obszarami mieszkaniowo-usługowymi oraz przestrzeni publicznej. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru starego miasta, wzgórza zamkowego, podzamcza w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru przestrzeni publicznej (Uchwała Nr VII/69/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 kwietnia 2007 r.)teren obejmujący nieruchomość to teren zabudowy usługowej o niskiej intensywności zagospodarowania z uzupełniającą funkcją mieszkaniową (U/M3)

3. Dodatkowe warunki przetargu i termin zagospodarowania nieruchomości:

Oferenci przyjmują do wiadomości, że wydanie budynku administracyjno-biurowego nastąpi nie prędzej niż po upływie 5 lat od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości, po trwającym minimum 60 miesięcy nieodpłatnym korzystaniu przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. Natomiast dla pozostałych budynków i budowli okres nieodpłatnego korzystania wynosił będzie minimum 12 miesięcy, w oparciu o zaoferowane warunki użyczenia.

Do dnia 3 marca 2022 w siedzibie spółki można uzyskać szczegółowe informacje o dodatkowych warunkach przetargu.

  

4. Opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena - maksymalnie 90%

Punktacja w kryterium „cena” zostanie przyznana wg wzoru C = [C bad / C max] x 90

gdzie:

C - liczba punktów za cenę ofertową

C bad - cena oferty badanej

C max – najwyższa cena ofertowa spośród ofert badanych

b) okres bezpłatnego korzystania – maksymalnie 10%

Oferowany okres bezpłatnego korzystania przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. z budynków i budowli, posadowionych na nieruchomości, innych niż budynek administracyjno-biurowy:

Punktacja w kryterium „warunki użyczenia” zostanie przyznana w następujący sposób:

12-23 miesięcy bezpłatnego użytkowania - 0 pkt

24-35 miesięcy bezpłatnego użytkowania - 5 pkt

36 i więcej miesięcy bezpłatnego użytkowania - 10 pkt.

2) Ocena ofert wyrażona jest w punktach: 1 % = 1 pkt.

3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

5. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferta powinna zawierać cenę z należnym podatkiem VAT (23%) oraz postąpieniem nie mniejszym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Warunki wnoszenia wadium

Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 10% licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości na konto INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.

Nr 59 2030 0045 1110 0000 0230 3860

prowadzone przez BNP Paribas O/Gniew do dnia marca 2022 r. (włącznie)

Wpłacone wadium winno być w tym dniu ujawnione na koncie ww. spółki.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

  • odwołania przetargu,

  • zamknięcia przetargu,

  • unieważnienia przetargu,

  • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Pisemne oferty zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, dokumenty rejestrowe w przypadku przedsiębiorców, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu w przypadku istnienia wspólności majątkowej, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń i oferowaną konkretną cenę (a także okres bezpłatnego korzystania) bez wskazywania komisji wykonania dodatkowych przeliczeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiślanej 6 w Gniewie”

w sekretariacie INWEST-KOM w Gniewie ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew,

w terminie do dnia marca 2022 roku do godz. 11:00.

8. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie spółki, w Gniewie przy ul. Wiślanej 6 (pokój nr 2) w dniu 7 marca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 11:00. Komisja przetargowa po weryfikacji ofert ogłosi, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadomi oferentów o terminie i miejscu części niejawnej oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

  

II. Informacje pozostałe:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń, innych ograniczeń i nie jest z niej prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy.

Włączenie nowych obiektów do już istniejących sieci ( elektryczność, woda, kanalizacja, telefon ) możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci.

W razie ujawnienia w trakcie wykonywania robót budowlanych dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 3 % należy wnosić do 31 marca każdego roku za dany rok z góry.

Cenę nabycia należy wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uchylenie od zawarcia umowy sprzedaży lub niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości powoduje przepadek wadium i wybór oferty najkorzystniejszej z pozostałych ofert.

Prezes zarządu INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert a także odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres dwóch miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej inwest-kom.pl oraz w zakładce Ogłoszenia - Obrót nieruchomościami w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gniew.pl. Wyciąg z ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Gazeta Prawna.

 Załącznik:
Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2022 o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

<< Powrót do aktualnościOBSŁUGA KLIENTA
513 016 415, 510 274 628
58 535 23 31
wewn. 35 lub 37

POCZTA ELEKTRONICZNA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestkom Logo Biale 2
INWEST-KOM
w Gniewie Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
NIP 5932124915
Regon 191605137
KRS 0000110050

Godziny pracy

pon, wt, czw: 7-15,
środa: 7-16,
piątek: 7-14

Obsługa w weekend

Po kontakcie telefonicznym
możemy się spotkać
w dogodnym, wybranym
przez Państwa terminie
Dzialaj Z Nami Budujaco2